شرکت‌های خصوصی و تجارتی

دبی فرنیچر
شرکت تجارتی قیس آیل
چینی فروشی الماس خالص
شرکت افغان صحت
شرکت تجارتی راستین
شرکت تجارتی خالد لمر لمیتد
اتحادیه شرکت‌های بارچالانی بین‌المللی افغانستان(AAFFC)
شرکت محمدعیسی سردارزاده
شرکت انجینری، ساختمانی و مشاوره‌ی اکمال
گروپ کمپنی‌های ایلیت (EC)
شرکت تجارتی زمزم فولاد لمیتد
شرکت جام- پروسس میوه خشک
شرکت ساختمانی، سرک‌سازی و لوژستیکی
شرکت ساختمانی و سرک‌سازی بلخ (KCC)
افغان‌تکسار
شرکت مدینه فرنیچر لمیتد
شرکت انجینری کوثرلمیتد
گروپ کمپنی‌های عمران (OHG)
شرکت تجارتی سالن صداقت آهنگران لمیتد
شرکت حاجی‌زاده‌کاروان لمیتد
شرکت ساختمانی سنا افغان (SACSC)
شرکت ساختمانی و سرک‌سازی رومان (ROMAN)
دفتر مرکزی فابریکه آیسکریم یاران
شرکت مرغ‌داری، زراعت و مالداری بهرام‌کیهان
شرکت برادران احمدخیشکی لمیتد
گروه تجارتی سهیل
شرکت تجارتی سکای
شرکت حامد‌صافی
شرکت ساختمانی شبیر‌برادران (SBCC)
شرکت ساختمانی و لوجیستیکی بابکرخیل فیضانی

صفحه‌ها

اشتراک در شرکت‌های خصوصی و تجارتی