مؤسسات بین‌المللی

اداره سازمان ملل متحد برای تساوی جندر و توانمندسازی زنان (UNWOMEN)
سازمان صحی جهان(UNWHO)
هبیتات- برنامه اسکان بشر ملل متحد (UN- Habitat)
اداره همکاری‌های بین‌المللی جاپان (JICA)
صندوق بین‌المللی برای اطفال افغانستان (‌CFA)
یوناما - هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (UNAMA)
بانک جهانی World Bank
صندوق وجهی بین‌المللی پول (IMF)
یونیسف- صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد (UNICEF)
برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)
صندوق وجهی نفوس سازمان ملل متحد (UNFPA)
پروگرام انکشاف صنعتی ملل متحد (UNIDO)
فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر (IFRC)
پروگرام غذایی جهان (WFP)
کاونتر پارت انترنشنل (CPI)
پروگرام محیط زیست ملل متحد (UNEP)
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC)
خدمات بشری و هوایی سازمان ملل متحد (UNHAS)
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)
دفتر امنیتی سازمان ملل متحد، UNDSS
مرکز بین‌المللی برای حقوق بشر و توسعه دموکراسی (ICHRDD)
دفتر انکشاف بین‌المللی حکومت بریتانیا
مرکز بین‌المللی تحقیقات زراعتی در مناطق خشک (ICARDA)
دفتر خدمات پروژه‌وی ملل متحد (UNOPS)
مرکز هماهنگی ماین‌پاکی سازمان ملل متحد برای افغانستان (UNMACCA)
دفتر ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جرایم (UNODC)
موسسه بین‌المللی سوزو (SOZO)
سازمان بین‌المللی انکشاف حقوق (IDLO)
موسسه بین‌المللی کی‌یر در افغانستان (CARE)
سازمان بین‌المللی دموکراسی (DI)

صفحه‌ها

اشتراک در مؤسسات بین‌المللی