اداره‌های دولتی و وزارت‌خانه‌ها

اتاق تجارت و صنایع افغانستان (ACCI)
ریاست عمومی ترانسپورت زمینی
وزارت اطلاعات و فرهنگ (MoIC)
وزارت فواید عامه (MoPW)
اداره‌ احصاییه‌ مرکزی (CSO)
ریاست مستقل ارگان‌های محل (IDLG)
وزارت اقتصاد (MoEC)
وزارت مالیه (MoF)
اداره‌ حمایه‌ سرمایه‌گذاری افغانستان (AISA)
ریاست معارف ولایت کابل
وزارت امور خارجه (MoFA)
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر (MoCN)
اداره‌ عالی تفتیش (CAO)
ستره محکمه (SC)
وزارت امور داخله ( MoI)
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی (MoCIT)
اداره‌ عالی مبارزه علیه فساد اداری (High Office of Anti-corruption)
شاروالی کابل (KM)
وزارت امور زنان (Mo WA)
وزارت معادن (MoM)
اداره‌ عمومی جیودوزی و کارتوگرافی (AGCHO)
کمیته‌ ملی المپیک افغانستان
وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل (MoBNTA)
وزارت معارف (MoE)
اداره‌ مستقل ملی ستندرد
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی (IARCSC)
وزارت امور شهری (MoUDA)
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان (MoRRA)
اداره‌ ملی حفاظت محیط زیست (NEPA)
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

صفحه‌ها

اشتراک در اداره‌های دولتی و وزارت‌خانه‌ها