دریافت فورم شماره (1)عبارت از فورمه‌ای می باشد كه ذريعه آن درخواست‌كننده بعد از اتمام اجرای هفت مرحله، اجازه فعاليت صنفی را كسب می کند. اين فورمه در تمام نواحی شهر كابل به شكل رايگان به دسترس درخواست‌كنندگان، قرار مي‌گيرد.

۱: در مرحله اول، فورم شماره (1)شهرت مكمل، مشخصات و آدرس تشبث درخواست‌كننده درج می‌شود. علاوه بر آن، دو قطعه عكس درخواست‌كننده در فورم متذكره نصب و بايد كاپی تذكره وی نيز ضمیمه آن شود.

۲: مديريت تنظيم ماركيت‌های ناحيه بعد از درخواست متشبث بايد مسائل مربوط به محيط زيستی و تنظيم ماركيت‌ها را بررسي کرده و ابراز نظر کنند و در صورت عدم موافقت، بايد دلايل كتبی ارائه شود.

۳: بعد از توافق، مديريت تنظيم ماركيت‌های ناحيه، تائيدی مقام شاروالی كابل و يا رئيس ناحيه مربوطه، الزامی می باشد.

قابل ذكر است كه همه اصناف ضرورت به تائيدی مقام شاروالي كابل نخواهند داشت، تنها اصناف مشخص از جمله: (تانك تيل، موترشویی، خبازی، حمام، سالن محافل عروسی، رستورانت و كشتارگاه) نياز به تاييدی مقام شاروالي كابل دارند.

۴: رياست محترم صحت محيطی و محيط زيست به اساس نتيجه معاينات لابراتوار (دولتی يا خصوصی) اظهار نظر می کند.

قابل ذكر است كه اين رياست بقيه مسايل صحی و محيط زيستی متشبث را در جريان فعاليت، كنترل و نظارت می کند.

۵: اتحاديه ملی پيشه‌وران، از مهارت حرفوی و اهل پيشه‌بودن درخواست‌كنندگان صنوف تخنيكی، مسلكی و خدماتی در خصوص رشته و درجه مهارت، تصديق می کند.

۶: مسئول بخش عوايد ناحيه فيس اجازه فعاليت صنفی (محصول خدمات شهری) را برای سال اول مطابق با مقرره تثبيت می کند. متشبث بايد مبلغ تعيين‌شده را در بانك مورد نظر شاروالي تاديه کرده و آويز آن را به مسئولين ديتابيس شاروالی، تسليم کند.

۷: بعد از تكميل و طی مراحل، فورم شماره (1)ثبت ديتابيس می شود. مسئولين تنظيم ماركيت‌ها، فورم تكميل‌شده را در دوسيه‌های مشخص جابجا و سند اجازه فعاليت صنفی را صادر کرده و به دسترس متشبث، قرار می دهند.

شماره تماس: 0202101352
آدرس: شاروالی کابل، ده افغانان

 

 

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه