۱: فورم شماره (2)عبارت از فورمه‌ای می باشد كه توسط آن متقاضی بعد از طی مراحل متذكره، جواز صنفی قبلی خود را به سند اجازه فعاليت جديد تبديل می تواند.

۲: فورم شماره (2)در تمام نواحی به شكل رايگان در دسترس درخواست‌كنندگان قرار می گيرد. كارمندان مؤظف، مسئوليت دارند تا مشخصات خويش را، مانند اسم، امضا و تاريخ، حين اجرائات، درج فورم کنند.

۳: در فورم شماره (2)شهرت درخواست‌كننده، مشخصات و آدرس تشبث وی ثبت می شود. همچنان دو قطعه عكس درخواست‌كننده در فورم نصب و كاپی تذكره همراه با جواز قبلی متشبث ضم آن می شود.

۴: مسئول بخش عوايد ناحيه فيس اجازه فعاليت صنفی (محصول خدمات شهری) را مطابق با مقرره تثبيت می کند. متشبث بايد مبلغ تعيين‌شده را در بانك مورد نظر شاروالی تاديه کرده و آويز آن را به مسئولين ديتابيس شاروالی تسليم کند. همچنان، بانك مربوطه صورت حساب (استيتمنت) بانكی را با تفكيك نمبر جواز تشبث به مديريت عوايد ناحيه به شكل متواتر ارسال می کند. بعد از پرداخت فيس، فورم شماره (2)تكميل می شود.

۵: رئيس ناحيه فورم تكميل‌شده را بررسی کرده و آنرا تصويب می نمايد

۶: بعد از تصديق رئيس ناحيه، مسئولين تنظيم ماركيت‌ها، سند اجازه فعاليت صنفي جديد را صادر کرده و به دسترس متشبث قرار می دهند.

شماره تماس : 0202101352
آدرس : شاروالی کابل، ده افغانان

 

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه