هر شهروند افغانستان که در یکی از مؤسسات تعلیمی و یا تحصیلی داخلی آموزش دیده، ابتدا به وزارت مربوط (برای اسناد مکاتب و دارالمعلمین‌ها وزارت معارف و برای دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی، وزارت تحصیلات عالی) مراجعه می‌کند و آن‌ها سند فراغت و تحصیلی‌شان را توسط مکتوب رسمی غرض تأیید به وزارت امور خارجه، معرفی می‌کنند.
مکتوب تائیدی وزارت مربوط را همراه با کاپی سند، غرض تأیید به بخش اسناد تحصیلی داخلی ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه می‌سپارد.

معلمین جهت معامله اسناد فراغت خویش مراجعه می‌کنند؛ نکات ذیل را مد نظر بگیرد.

۱: سال فراغت

۲: نام دانشگاه

۳: تایم (شبانه، داخل خدمت و قبل خدمت)

۴: نام دانشکده

۵: رشته تحصیلی

۶: نام مکتب فعلی که در آن وظیفه اجرا می‌کند

آدرس : گل‌بهار سنتر، منابع بشری، وزارت معارف

۱: درج عریضه

۲: مراجعه به اصلاحات اداری

۳: دریافت فورم و خانه‌پری آن به شکل درست

۳: اخذ امتحان

آدرس: معارف شهر، کارته چهار، چهارراهی دانشگاه کابل

 

 

اول: دارندگان درجه تحصیلی لیسانس با ۷۵ فیصد اوسط نمرات دوره چهارساله ایام تحصیلی با درنظرداشت معیارهای پیداگوژیک

۱: سن کم‌تر از ۳۰ سال

۲: نداشتن ناکامی در دوره تحصیلی

دوم: دارندگان درجه تحصیلی ماستری با درنظرداشت معیارهای پیداگوژیک

۱: داشتن حداقل ۷۰فیصد نمرات دوره تحصیلی

۲: سن کم‌تر از ۳۵ سال

۳: نداشتن ناکامی در دوره تحصیلی

سوم : دارندگان درجه تحصیلی دکترا با درنظر داشت معیارهای پیداگوژیک

۱: سن کم‌تر از ۴۰ سال

۲: ارائه کنفرانس علمی در حضور هیئت ژوری و اعضای بورد و انسجام امور اکادمیک

آدرس: کابل، ریاست تربیه معلم، کارته چهار، روبروی وزارت تحصیلات عالی

 

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه