۱: ورقه درخواستی به وزارت معارف

۲: مراجعه به ریاست انکشاف منابع بشری

۳: دریافت خلص سوانح

۴: در صورت بست خالی موجود باشد

آدرس: معارف شهر، کارته چهار، جوار سرای غزنی، کابل افغانستان

 

تهیه شهادت‌نامه چهارده‌پاسان به طریقه زیر انجام می‌شود:

۱: دریافت فورم از ریاست تربیه معلم و خانه‌پری آن

۲: مراجعه به معارف شهر به شعبه مربوطه

۳: طی مراحل آن به تربیه معلمی که از آن فارغ شده است

و برای تصدیق فراغت، به ریاست تربیه معلم، استعلام درج شود

 

۱: موجودیت بست خالی

۲: موجودیت مکلفیت درسی

۳: داشتن رتبه علمی

۴: تکمیل ارزیابی

۵: موافقه هر دو دارالمعلمین

۶: داشتن حکم مقام وزارت

آدرس: ریاست تربیه معلم کارته چهار، روبروی وزارت تحصیلات عالی

 

دیپلوم

پرداخت قیمت دیپلوم

ارائه سافت عکس برای دیپلوم

دریافت دیپلوم از دانشکده مربوط

ترانسکریپت

۱: دریافت فورم و خانه‌ پوری کامل

۲: چهار قطعه عکس ۳×۴

۲: مراجعه به امور دانشجویان و ریاست دانشکده مربوطه

۳: مراجعه به امور دانشجوبان دانشگاه مربوطه

۴: مراجعه به وزارت تحصیلات عالی

۵: دریافت ترانسکریپت از وزارت تحصیلات عالی

آدرس: کارته چهار، وزارت تحصیلات عالی

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه