۱: تابعیت افغانستان را داشته باشد
۲: فارغ صنف دوزادهم و فیصدی نمرات سه ساله شان ۷۰ فیصد کمتر نباشد
۳: سن شان (۱۸-۲۵) سال باشد
۴: قدشان از ۱۶۰ سانتی‌متر کمتر نباشد
۵: متهم به جرایم سیاسی و جنایی نباشند
۶: از صحت کامل بر خوردار باشند
۷: چهار قطعه عکس، تذکره تابعیت و اسناد تحصیلی از مرکز و ولایات به قومندانی عمومی اکادمی پولیس به تاریخ تعیین شده که اکادمی پولیس تعین می‌کنند؛ مراجعه نمایند.

نوت: دانشجویان بعد از سپری‌نمودن چهار سال به درجه لیسانس فارغ می‌گردند
شماره ارتباطی: 0202562139

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه