۱: این خدمات برای کسانی است که می‌خواهند پارچه فوتی بگیرند

۲: پارچه فوتی با ارایه فورم درخواست از جانب اقارب نزدیک متوفی و بر اساس تصدیق وکیل گذر یا دو نفر کارمند برحال دولت صادر می‌شود؛

۳: ارایه تذکره اصلی متوفی و کاپی تذکره متقاضی با فورم درخواستی حتمی است؛

۵: درخواست کننده پارچه فوتی باید یکی از اقارب نزدیک (پدر، مادر، دختر، پسر، خواهر، برادر، پدرکلان پدری و همسر) متوفی باشد؛

۵: درحال حاضر این خدمات به‌طور رایگان ارایه می‌شود.

آدرس: ریاست عمومی ثبت و احوال نفوس، گذشته از چهارراهی تهیه مسکن، نرسیده به سرای شمالی، پهلوی تانک تیل خیرخواه

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه