فصل اول: احکام عمومی

ماده اول: تمام وسایط نقلیه ماشینی باربر و مسافربر زمینی در افغانستان به استثنای وسایط دولتی تابع احکام این قانون می‌باشد. وسایط نقلیه ماشینی باربر و مسافربر زمینی در این قانون به نام واسطه نقلیه یاد گردیده است.

ماده دوم: سند ملکیت واسطه نقلیه جواز سیر ترافیکی می‌باشد. هیچکس حق ندارد بدون داشتن جوار سیر ترافیکی ادعای ملکیت نماید.

ماده سوم: ترانسپورت عمومی می‌تواند در حال ضرورت و برقراری موازنه وسایط، ترانسپورت نقلیه کافی غرض اجرای خدمات گروپی یا انفرادی در ولایات و محلات موظف نماید.

فصل دوم: وظایف و مکلفیت‌های مالک و راننده واسطه نقلیه

ماده چهارم: مالک مکلف است هنگام تبدیل نمودن موتر چکله به تانکر یا سرویس و بر عکس آن اجازه قبلی اداره ترافیک را که بر نظر ترانسپورت عمومی متکی باشد حاصل نماید.

ماده پنجم: واسطه نقلیه‌ای که برای انجام خدمات عاجل دولتی و مؤسسات معرفی می‌شود باید بدون معطلی به سمت اجرای خدمت سوق داده شود.

ماده ششم: واسطه نقلیه که مؤظف به انجام خدمت می‌شود و در جریان فعالیت معروض به عوارض تخنیکی می‌گردد، دریور یا مالک مکلف است تصادیق لازمه ورکشاپ‌های معتبر را حاصل نماید.

ماده هفتم: هرگاه واسطه نقلیه زیادتر از یک ماه از نگاه نبودن محموله، بیکار و متوقف بماند مالک یا راننده مکلف است موجبه را تحریری به ریاست ترانسپورت عمومی اطلاع دهد، در غیر آن واسطه نقلیه فعال پنداشته می‌شود.

ماده هشتم: مالک یا دریور نمی‌تواند در واسطه نقلیه باربر مسافرین را و در واسطه نقلیه مسافربر به استثنای (21) کیلوگرام فی نفر مال حمل نماید.

ماده نهم: مالک واسطه نقلیه مکلف است پس از انجام خدمت، اسناد مربوطه را به دفتر اصلی صدور تعرفه ارئه نموده اثبات انجام خدمت محوله نماید.

ماده دهم: مالک یا راننده واسطه نقلیه مکلف است تکس معینه ترانسپورتی را به شعبه ترانسپورت مبداء حرکت خود بپردازد.

فصل سوم: کارت و کتابچه سیر ترانسپورتی

ماده یازدهم: کارت سیر ترانسپورتی سندی است که برای موترهای تیز رفتار مقابل (300) افغانی تخصیص داده شده، شهرت مالک، عکس وی و مشخصات موتر در آن درج می‌گردد.

ماده دوازدهم: کتابچه سیر ترانسپورتی سندی است به شکل کتابچه مطبوع که دارای (66) صفحه بوده قیمت آن (300) افغانی می‌باشد. در این کتابچه مطالب ذیل درج می‌گردد:

  • نوع ملکیت موتر که آیا ترانسپورتی است یا تضمینی.
  • حد اکثر وزن مجاز حمل و نقل.
  • خط السیر و تاریخ حرکت موتر که از طرف شعبات ترانسپورتی در مرکز و ولایات تعیین و مهر و امضاء شده باشد.
  • جرایم و مجازات.
  • دیگر خصوصیات لازمه متعلق به موتر.

ماده سیزدهم: شخصی اعم از حقیقی و حکمی مکلف است برای واسطه نقلیه خود کتابچه یا کارت سیر ترانسپورتی را از ترانسپورت عمومی در مرکز و شعبات مربوطه آن در ولایات حاصل نماید.

ماده چهاردهم: هیچ موتر لاری، سرویس و تکسی لینی نمی‌تواند بدون داشتن کتابچه سیر ترانسپورتی و تعیین خط السیر از طرف شعبات ترانسپورتی داخل افغانستان سیر و حرکت نماید.

ماده پانزدهم: کتابچه و کارت سیر ترانسپورتی از تاریخ صدور برای یک سال معتبر بوده در اخیر هر سال تجدید می‌شود.

ماده شانزدهم: مالک واسطه نقلیه مکلف است در ختم میعاد مندرج ماده (15) از این قانون برای تجدید کتابچه یا کارت سیر ترانسپورتی به ترانسپورت عمومی مراجعه نموده کارت یا کتابچه سیر ترانسپورتی جدید حاصل نماید.

ماده هفدهم: مالک یا راننده واسطه نقلیه به استثنای موترهای سرویس و تکسی داخل شهر مکلف است قبل از حرکت، کتابچه سیر ترانسپورتی خود را به شعبات ترانسپورتی در مرکز یا ولایات ارائه نموده سمت حرکت خود را به مهر و امضاء مامور صالحیت‌دار تعیین نماید.

ماده هجدهم: مالک که واسطه نقلیه وی ذریعه توزیع تعرفه یا تعیین خط سیر برای انجام خدمات دولتی معرفی می‌گردد باید در ظرف (48) ساعت حرکت نماید.

ماده نزدهم: اگر کتابچه یا کارت سیر ترانسپورتی موتری مفقود گردد مالک مکلف است موضوع را بدون تأخیر به اطلاع شعبه مربوطه ترانسپورت عمومی رسانیده بعد از نشر اعلان، مثنی کتابچه سیر ترانسپورتی را در بدل (1500) افغانی و کارت سیر ترانسپورتی را در بدل (500) افغانی اخذ نماید.

فصل چهارم: خروج واسطه نقلیه از کشور

ماده بیستم: اجازه خروج واسطه نقلیه ترانسپورتی به خارج کشور، مربوط ترانسپورت عمومی بوده، مالک یا راننده نمی‌تواند بدون کتابچه سیر ترانسپورتی و تعرفه عبور ترافیکی را به خارج کشور حاصل نماید.

ماده بیست و یکم: بازگشت هر واسطه نقلیه که به خارج می‌رود باید توسط یکی از اتحادیه‌های ترانسپورتی اشخاص یا مراجع اصولی تضمین گردد.

ماده بیست و دوم: مالک واسطه نقلیه که بعد از حصول اجازه ترانسپورت عمومی و ارائه ورقه عبور ترافیکی با واسطه نقلیه خود به خارج می‌رود مکلف است به افغانستان مراجعه نماید و از مراجعت خود به ترانسپورت عمومی اطلاع دهد.

ماده بیست و سوم: مالک نمی‌تواند واسطه نقلیه خود را در خارج کشور تبدیل انجن یا نصب بادی نماید.

ماده بیست و چهارم: ریاست ترانسپورت عمومی اداره را برای تثبیت نمبر و مسایل مربوطه به واسطه نقلیه که به خارج می‌رود تشکیل می‌نماید.

فصل پنجم: حمل و نقل اموال

ماده بیست و پنجم: مؤسسات دولتی و غیر دولتی نمی‌توانند انتقال اموال‌شان را در معرض داوطلبی و قرارداد بگذارند. مؤسسات دولتی و غیر دولتی مکلف‌اند به منظور انتقال اموال به شعبات ترانسپورتی در مرکز و ولایات مراجعه نمایند.

ماده بیست و ششم: شرکت‌ها و اتحادیه‌های ترانسپورتی نمی‌توانند بدون موافقه ترانسپورت عمومی با ادارات دولتی، مؤسسات و اشخاص قرار داد حمل و نقل نمایند.

ماده بیست و هفتم: شرکت‌ها، اتحادیه‌های ترانسپورتی باربر و مسافربر و وسایط نقلیه انفرادی که برای انجام امور حمل و نقل ادارات دولتی و مؤسسات معرفی می‌شوند، مکلف‌اند خدمات محوله را در مقابل کرایه معینه انجام و تصدیق اجرای آنرا حاصل نمایند.

ماده بیست و هشتم: هنگام حمل و نقل اموال بعد از آنکه واسطه نقلیه به محل تسلیمی می‌رسد باید محموله آن در ظرف (16) ساعت از موتر پائین شده به مالک یا راننده رسیده داده شود در غیر آن مقابل هر (24) ساعت توقف اضافی مبلغ (200) افغانی به مالک یا راننده واسطه نقلیه بنام خساره توقف پرداخته می‌شود.

ماده بیست و نهم: کرایه واسطه نقلیه بعد از رسیدن آن به محل تسلیمی مال در ظرف (24) ساعت کار به مالک یا راننده تأدیه می‌گردد.

ماده سی‌ام: هرگاه واسطه نقلیه نسبت عدم تأدیه کرایه بیش از (24) ساعت کار معطل گردد مقابل هر(24) ساعت خساره توقف مندرج ماده (28) این قانون به مالک یا راننده پرداخته می‌شود.

ماده سی و یکم: اموال، اشیاء و سامانی که جهت حمل و نقل به مالک یا راننده واسطه نقلیه از طرف اشخاص، ادارات یا مؤسسات تسلیم داده می‌شود به حضور داشت مالک یا راننده به استثناء کانتینر سرغچ شده از قید وزن و حساب کشیده شده رسید گرفته می‌شود. در مورد منازعات ناشی از این حالت طبق قانون تجارت رفتار می‌شود.

فصل ششم: احکام جزائی

ماده سی و دوم: تطبیق جزاهای مندرج این قانون با در نظر داشت ماده (33) این قانون از صالحیت محکمه می‌باشد.

ماده سی و سوم: حداکثر جریمه نقدی که توسط مؤظفین با صالحیت ریاست ترانسپورت عمومی ناشی از تخلف احکام مندرج این قانون تطبیق می‌گردد از (سه هزار) افغانی تجاوز نمی‌کند.

ماده سی و چهارم:هرگاه مالک بدون در نظر داشت حکم ماده (4) این قانون موتر چکله را به تانکر یا سرویس تبدیل نماید به جزای نقدی )بیست هزار) افغانی و در صورت عکس آن به جزای نقدی (پنج هزار) افغانی محکوم می‌گردد.

ماده سی و پنجم: متخلف از حکم ماده (پنجم) این قانون تا (سه هزار) افغانی جریمه نقدی می‌گردد.

ماده سی و ششم: مالک و راننده واسطه نقلیه که تکس معینه را به شعبه ترانسپورتی مبداء حرکت خود نپردازد بجزای نقدی معادل چهار چند آن جریمه نقدی می‌گردد.

ماده سی و هفتم: در صورتی که مالک واسطه نقلیه در ختم سال کارت و کتابچه سیر ترانسپورتی واسطه نقلیه خود را تجدید ننماید مقابل هر ماه تأخیر (دو صد) افغانی جریمه نقدی می‌گردد.

ماده سی و هشتم: هرگاه مالک یا راننده بدون داشتن کتابچه یا کارت سیر ترانسپورتی حرکت نماید بر علاوه گرفتن کتابچه و کارت سیر ترانسپورتی، به جزای نقدی معادل ده چند قیمت آن نیز محکوم می‌گردد.

ماده سی و نهم: هرگاه مالک یا راننده موتر کتابچه سیر ترانسپورتی داشته اما بدون تعیین خط سیر یا مخالف خط سیر تعیین شده حرکت نماید مبلغ (یک هزار) افغانی جریمه نقدی گردیده و به سمت حرکت مطلوب اعزام می‌گردد.

ماده چهلم: مالک یا راننده که خلاف حکم ماده (18) این قانون بدون عذر معقول قناعت ترانسپورت عمومی و ارائه تصادیق اصولی رفتار نماید مبلغ (500) افغانی جریمه نقدی می‌گردد.

ماده چهل و یکم: هرگاه واسطه نقلیه که به خارج می‌رود در آنجا به فروش برسد، اتحادیه شخص یا مرجع تضمین کننده مقابل موتر لاری و سرویس به جزای نقدی صد هزار افغانی و مقابل موتر تیز رفتار به جزای نقدی پنجاه هزار افغانی محکوم می‌گردد.

ماده چهل دوم: هرگاه واسطه نقلیه که به خارج می‌رود بدون عذر قانونی اضافه از موعد معینه در آنجا باقی بماند، مالک در برابر هر روز اضافی به جزای نقدی یک هزار افغانی محکوم می‌گردد. در صورتی که واسطه نقلیه دو ماه اضافه از موعد معینه در خارج بماند، به جزای نقدی صد هزار افغانی مقابل موتر لاری و سرویس و پنجاه هزار افغانی مقابل موتر تیز رفتار محکوم می‌گردد.

ماده چهل و سوم: هرگاه مالک واسطه نقلیه خود را در خارج کشور تبدیل انجن یا نصب بادی نماید، به جزای نقدی پنجاه هزار افغانی محکوم می‌گردد.

ماده چهل و چهارم: هرگاه موترهای سرویس و تکسی طبق پروگرام معینه حرکت ننمایند، مالکین یا رانندگان مبلغ (سه صد) افغانی جریمه نقدی می‌گردند.

ماده چهل و پنجم :مالک لاری و سرویس که از حکم مندرج ماده (49) این قانون تخلف ورزد، به جزای نقدی (ده هزار) افغانی و مالک تکسی متخلف از آن به جزای نقدی (پنج هزار) افغانی محکوم می‌گردد.

 ماده چهل و ششم :متخلف از حکم ماده (50) این قانون بحرمان از کرایه معینه محکوم می‌گردد.

ماده چهل و هفتم: در مواردی که به اثر تخلف از احکام مندرج این قانون شخص دیگری متضرر گردد، متخلف به جبران آن مکلف می‌باشد.

فصل هفتم: احکام متفرقه

ماده چهل و هشتم: هیئت مختلط ترانسپورت و اداره ترافیک تمام وسایطی را که طور تکسی و سرویس بکار انداخته می‌شود از نظر تخنیکی، نداشتن عوارض و قدرت انجام وظایف محوله، مراقبت همه جانبه می‌نماید.

ماده چهل و نهم :مالکین لاری‌های باربر، سرویس و تکسی مکلف‌اند تا مدت چهار ماه از انفاذ این قانون در یکی از اتحادیه‌های ترانسپورتی شامل یا اینکه اتحادیه تشکیل دهند.

ماده پنجاهم: مالک یا راننده موتری که از مبداء بارگیری به نام آنها اسناد ترتیب می‌گردد مکلف‌اند محموله موترهای‌شان را در مرجع تسلیمی، تسلیم و رسید اصولی اخذ نمایند. این اشخاص نمی‌توانند بدون عذر معقول و ارائه تصدیق اصولی، محموله را در عرض راه، توسط واسطه نقلیه دیگری انتقال دهند.

ماده پنجاه و یکم: این قانون بعد از نشر در جریده رسمی نافذ می‌گردد.

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه