رهنمائي براي احزابي که برای ثبت به رياست انسجام مراجعه مي‌نمايند

۱: يک ورق درخواست عنواني وزارت عدليه
۲: درخواست از سوي موسسان و يا شخصي که به وي از جانب موسسان، هيات رهبري و يا شوراي مرکزي حزب تفويض صلاحيت شده باشد
چنان‌چه رئيس حزب درخواست را امضا مي‌نمايد؛ بايد اعضاي موسس يا بالاترين مقام تصميم‌گير حزب رياست موصوف را طي يک ورق تائيد و امضا نمايد و اين امضاکنندگان به‌شمول رئيس حزب، به‌عنوان درخواست‌دهندگان، شناخته مي‌شوند.
۳: نام حزب سياسي و آدرس دفتر مرکزي آن و شماره تلفن در يک ورق
۴: شهرت درخواست دهنده‌گان (اسم، ولد، ولديت، نمبرتذکره، محل صدور، سکونت اصلي، سکونت فعلي، وظيفه، سمت حزبي، امضا).
۵: منابع تمويل، سمبول، شعار و ساير مدارک تثبيت کننده هويت حزب. (تشريح سمبول)
۶: ارائه اسناد مصدقه ثبت و دارائي حزب از وزارت ماليه
۷:خانه‌پري درست فرمه درخواست عضويت حزب سياسي از طرف اعضا (حداقل ده هزار قطعه فورمه)


نوت: در مورد خانه‌پري فرمه‌ها موارد ذيل جداً رعايت شود:

 • خانه‌پري به شکل خوانا و منظم باشد؛ خط‌خوردگي نداشته باشد و دو قلمه هم نباشد
 • در مقابل محل سکونت اصلي و فعلي چنانچه داوطلب عضويت در اطراف زندگي مي‌کند؛ قريه، ولسوالي و ولايت نوشته شود و چنان‌چه داوطلب عضويت حزب در مراکز شهرها زندگي می‌کند؛ محل زندگي در شهر، ناحيه و ولايت مربوطه، نوشته شود
 • امضاي کارمند با صلاحيت حزب که در ذيل فورمه امضا مينمايد از سوي رئيس حزب تائيد و رسماً با نمونه امضاي آن به رياست انسجام معرفي شود
 • در مقابل وظيفه بصورت تفصيلي نوشته شود که در کدام ارگان دولتي و غير دولتي کار مي‌کند.
 • فتوکاپي تذکره‌هاي افراديا فوتو کاپي کارت انتخابات ضميمه فورمه هاي عضويت الزامي است
 • ارائه مرامنامه و اساسنامه حزب و در ذيل آن امضاي رهبر حزب.
 • بيوگرافي درخواست دهندگان به امضاي خودشان و يک قطعه عکس شان.
 • تعهد کتبي از حزب مربوطه مبني براينکه افراد نظامي، خارنوالان، قضات، پوليس و منسوبين امنيت ملي، کميسيون هاي مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي، حقوق بشر، کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون اصلاحات اداري. عضويت حزب شان را ندارند.
 • تعهد کتبي از رهبر حزب مبني براينکه نيروي نظامي نداشته و در آينده هم نخواهم داشت.
 • تعهد نامه
 • در صورتي‌که حزب بيرق حزبي داشته باشد؛ بايد تشريح شود
 • فورمه شهرت مکمله درخواست دهندگان
 • فورمه درخواست عضويت حزب سياسي

  نشانی : سرک (١٥) وزیر محمد اکبرخان، کوچه سوم، دست جپ - شیرپور
  کابل، افغانستان
کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه