رهنمائي براي جمعیت‌هایی که برای ثبت به رياست انسجام مراجعه می‌کنند:

اسناد مورد ضرورت براي ثبت يک جمعیت
۱: جدول اعضاي مؤسس
۲: جدول مسئولین مالي
۳: جدول هيئت مديره
۴: اساس‌نامه
۵: درخواست
۶: سمبول و يا نشان که پس از تکميل اسناد ياد شده آغاز می‌شود

۷: مؤسسان جمعیت به لوي سارنوالي طي پيشنهادي فرستاده مي‌شود تا اعضاي متذکره به حرمان از حقوق سياسي و مدني، محکوم نشده باشند. اساس‌نامه جمعیت مورد مطالعه و بررسي قرار مي‌گيرد و پس از حصول اطمينان در مطابقت اسناد يادشده با قانون جمعیت‌ها، جواز فعاليت به جمعیت داده مي‌شود

نشانی: سرک (١٥) وزیر محمد اکبرخان، کوچه سوم، دست جپ - شیرپور
کابل، افغانستان

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه