۱: آثار جرم را حفظ کنید
۲: به پزشک مراجعه کنید
۳: مراجعه به حوزه مربوط
۴: نشانی از شاکی داشته باشید
۵: عنوان و موضوع شکایت
۶: مکان و زمان جرم
۷: با دیدن هر گونه خطر به شماره عمومی ۱۱۹ پولیس به تماس شوید

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه