فصل اول: احکام عمومی

ماده اول:

این قانون به تاسی از احکام ماده سی و سوم و بند (۱) ماده صد و پنجاه و نهم قانون اساسی به منظور تنظیم امور انتخابات در کشور وضع شده است.

طرز انتخابات:

ماده دوم:

انتخابات از طریق رای آزاد، عمومی، سری و مستقیم صورت می‌گیرد.

اصل تساوی در انتخابات:

ماده سوم:

رای دهندگان در انتخابات با بهره‌مندی از حق تساوی اشتراک می‌کنند.

استفاده از حق رای:

ماده چهارم:

رای دهنده در انتخابات دارای حق یک رای بوده و تنها از جانب خود رای می‌دهد.

رعایت اصل آزادی اراده:

ماده پنجم:

رای دهندگان در انتخابات با اراده آزاد اشتراک می‌کنند. اعمال هر نوع محدودیت مستقیم یا غیر مستقیم بر رای دهندگان و نامزدان به ارتباط زبان، مذهب، قوم، جنس، قبیله، سکونت و جایگاه اجتماعی ممنوع است.

همکاری ادارات و اشخاص ذیربط:

ماده ششم:

ادارات دولتی، سازمان‌های اجتماعی واشخاص مکلف‌اند با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری نموده و تصامیمی را که در حیطه صلاحیت این اداره اتخاذ می‌شود، اجرا کنند.

فصل دوم: اداره انتخابات

کمیسیون مستقل انتخابات:

ماده هفتم:

جریان انتخابات توسط کمیسیون مستقل انتخابات اداره می‌شود.

کارکنان انتخابات:

ماده هشتم:

کارکنان انتخابات به سطح کشور، ولایت و ولسوالی برای اجرای انتخابات آزاد و عادلانه براساس رهنمودی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات وضع شده، توسط دبیرخانهء استخدام می‌گردند.

عدم جانبداری و تعهد محرمیت:

ماده نهم:

۱- کارکنان انتخابات مکلف‌اند وظایف محوله را بی‌طرفانه و غیر جانبدارانه انجام داده و دراجرای وظایف نمی‌توانند از هیچ مقام و اداره دولتی و غیردولتی به جز از رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات هدایت حاصل کنند.

۲ – کارکنان انتخابات قبل از اشغال وظیفه مکلف‌اند به حفظ محرمیت مراکز رای دهی و شمارش آراء حسب تجویز کمیسیون مستقل انتخابات رسما تعهد کنند.

موانع استخدام:

ماده دهم:

۱- استخدام مسوولین احزاب سیاسی و نامزدان انتخاباتی به حیث کارکن انتخابات جواز ندارد.

۲- نامزدی کارکنان انتخابات در زمان تصدی وظیفه به حیث نامزد جواز ندارد.

۳- پدر، پدربزرگ و فرزندان صلبی تا درجه سوم، مادر، مادربزرگ، برادر، خواهر، همسر، کاکا، عمه، خاله، ماما، خسر و خشوی نامزد حق ندارند به حیث کارکن انتخابات در حوزه انتخاباتی مربوطه ایفای وظیفه کنند.

۴- شخصی که به ارتکاب تخطی در جریان ثبت نام و انتخابات متخلف شناخته شود، نمی‌تواند به حیث کارکن انتخابات ایفای وظیفه کند .

فصل سوم: حوزه‌های انتخاباتی

تعیین حوزه‌های انتخاباتی:

ماده یازدهم:

حوزه‌های انتخاباتی ولایات و ولسوالی‌ها برای انتخاب اعضای مجلس نمایندگان (مجلس نمایندگان)، شورا‌های ولایات و شوراهای ولسوالی‌ها توسط فرمان رییس دولت ۱۲۰ روز قبل از انتخابات مربوطه، تعیین و اعلام می‌شود.

اختلافات مرزی حوزه‌های انتخاباتی:

ماده دوازدهم:

۱- اختلافات مربوط به حق ثبت نام و یا رای دهی، نامزد شدن، شمارش و اختصاص آراء توسط کمیسیون مستقل انتخابات و کارمندان انتخاباتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

۲- منازعات درخصوص تعلق یک قریه به ولایت و یا ولسوالی در تعیین حدود مرزی حوزه انتخاباتی ولایتی و ولسوالی، از طرف وزارت امور داخله در مورد رسیدگی قرار گرفته و در زمینه، حسب معیارهای فنی و اطلاعات به دست آمده، تصمیم اتخاذ و از جریان موضوع کمیسیون مستقل انتخابات را به اسرع وقت، مطلع می‌کند.

۳- اختلاف مربوط به حدود مرزی حوزه‌های انتخاباتی می‌تواند ۱۱۰ روز قبل از انتخابات مطرح شود.

فصل چهارم: انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

شرایط انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان:

ماده سیزدهم:

الف- شرایط انتخاب کنندگان: هر افغان واجد شرایط آتی می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری، شورای ملی و شوراهای ولایات وشوراهای ولسوالی‌ها رای بدهد:

۱- در زمان انتخابات سن ۱۸ سالگی را تکمیل نموده باشد.

۲-هنگام ثبت نام تابعیت افغانستان را دارا باشد.

۳- به حکم قانون یا فیصله دادگاه با صلاحیت از حقوق سیاسی و مدنی محروم نشده باشد.

۴- اسمش در فهرست ثبت نام رای دهندگان درج باشد.

ب- شرایط انتخاب شوندگان:

۱- هرافغان واجد شرایط می‌تواند خود را درانتخابات ریاست جمهوری، شورای ملی و شوراهای ولایتی و ولسوالی‌ها نامزد کند.

۲-قاضی القاضیان اعضای دادگاه عالی و دادستانی حین تصدی وظیفه نمی‌توانند درانتخابات ریاست جمهوری، شورای ملی، شوراهای ولایات وشوراهای ولسوالی‌ها خود را نامزد نمایند.

۳- منسوبین قوای مسلح (وزارت‌های دفاع ملی وامور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی) حین تصدی وظیفه نمی‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری، شورای ملی، شوراهای ولایات، شوراهای ولسوالی‌ها خود را نامزد نمایند مگر اینکه ۷۵ روز قبل از برگزاری انتخابات از ارگان‌های مربوط کناره‌گیری نمایند.

۴- اعضای حکومت، قاضیان، دادستانان و کارکنان ملکی که خود را نامزد پست ریاست جمهوری، شورای ملی، شوراهای ولایات و شوراهای ولسوالی‌ها نمایند، مکلف‌اند ۷۵ روز قبل از برگزاری انتخابات از وظیفه کناره‌گیری نمایند.

۵- هرگاه نامزدان مندرج جزء ۴ این بند درانتخابات موفق نشوند عواقب کناره‌گیری بالای ایشان اجرا نگردیده درصورت مراجعه الی ۲۰ روز بعد از پایان انتخابات دوباره به وظیفه قبلی ادامه می‌دهند. به استثنای عهده‌های انتخاباتی، مدت بین پایان، انتخابات و مراجعه در خلال ۲۰ روز به رخصتی قانونی آنها محاسبه می‌شود.

محل رای دهی:

ماده چهاردهم:

۱- انتخاب کنندگان مکلف‌اند در محلی که اسم‌شان در فهرست ثبت نام آن محل درج است، رای بدهند.

۲- کمیسیون مستقل انتخابات می‌تواند برای کوچی‌ها، مهاجرین، بیجا شدگان داخلی، منسوبین قوای مسلح و کارکنان دولتی و کمیسیون مستقل انتخابات استثناء تسهیلات را فراهم کند .

تثبیت هویت رای دهندگان:

ماده پانزدهم:

۱- رای دهندگان مکلف‌اند قبل از دریافت ورق رای دهی، کارت ثبت نام خود را غرض تثبیت هویت ارایه نمایند.

۲- کمیسیون مستقل انتخابات می‌تواند استثناء برای مهاجرین افغان در ایران و پاکستان تسهیلات لازم را فراهم کند.

فصل پنجم: نامزد و انتخاب رییس جمهور

شرایط نامزد شدن:

ماده شانزدهم :

۱- اشخاص واجد شرایط مندرج ماده شصت ودوم قانون اساسی می‌تواند خود را به ریاست جمهوری نامزد نمایند. نامزد ریاست جمهوری اسم دو معاون را همزمان با نامزد شدن خود به ملت، اعلام می‌دارد .

۲- نامزدان ریاست جمهوری باید تصویر کارت‌های رای دهندگان را مطابق ماده چهل و چهارم این قانون، ارایه و حق الشمول را بپردازند .

۳- نامزدان نمی‌توانند به اعمال زیر متوسل گردند:

۱- تعقیب اهدافی که مخالف اساسات دین مقدس اسلام، نصوص و ارزش‌های مندرج قانون اساسی باشد.

۲- اعمال زور، تهدید یا تبلیغات با استفاده از قوه.

۳-تحریک حساسیت‌ها و تبعیضات قومی، زبانی، سمتی و مذهبی.

۴- ایجاد خطر واقعی به حقوق وآزادی‌های فردی یا اخلال عمدی نظم و امنیت همگانی .

۵- داشتن نیروهای مسلح غیر رسمی و یا شمولیت در آن.

۶- دریافت وجوه مالی از منابع خارجی .

۷- دریافت وجوه مالی از منابع غیر قانونی داخلی.

(۴) کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است واجدین شرایط را تثبیت و تأیید کند.

انتخاب رییس جمهور:

ماده هفدهم:

۱- رییس جمهور طبق احکام مندرج ماده شصت و یکم قانون اساسی و احکام این قانون، با اکثریت آرای تثبیت شده قانونی رای دهندگان، انتخاب می‌شود.

۲-هرگاه نامزدان بیشتر از ۵۰ درصد آرای اجرا شده قانونی را در انتخابات حاصل کرده نتوانند، در مدت دو هفته بعد از اعلام نتایج انتخابات بین دو نفر از کاندیدانی که بیشترین آراء را کسب نموده‌اند، دوباره انتخابات صورت می‌گیرد. نامزدی که در این دور، آرای تثبیت شده قانونی بیشتری را کسب کند، منحیث شخص انتخاب شده اعلام می‌شود.

۳- نامزد انتخاب شده با اکثریت آراء طبق حکم ماده صد و شصتم قانون اساسی، سی روز بعد از اعلام نتایج انتخابات به کار آغاز می‌کند.

۴- هرگاه یکی از نامزدان ریاست جمهوری در جریان دور اول یا دوم رای گیری و یا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتایج انتخابات وفات کند، انتخاب مجدد مطابق احکام این قانون برگزار می‌شود.

فصل ششم: انتخابات شورای ملی

قسمت اول: مجلس نمایندگان

تعداد کرسی‌ها:

ماده هجدهم:

مجلس نمایندگان دارای ۲۴۹ کرسی می‌باشد که برای ولایات به تناسب جمعیت‌شان اختصاص داده می‌شود.

اختصاص کرسی‌های ولایتی:

ماده نزدهم:

۱- ریاست عمومی سرشماری مرکزی حداقل ۹۰ روز قبل از هر انتخابات، جدید ترین ارقام رسمی جمعیت یا برآورد جمعیت هر ولایت را در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار می‌دهد.

۲- کمیسیون مستقل انتخابات، کرسی‌ها را برای ولایات قرار زیر اختصاص می‌دهد:

۱- جمعیت مجموعی ولایات بر ۲۴۹ کرسی اختصاص داده شده بر ولایات تقسیم می‌شود تا سهمیه جمعیت برای یک کرسی معین شود.

۲- جمعیت هر ولایت بر سهمیه جمعیت برای یک کرسی، تقسیم می‌شود نتیجه محاسبه، تعداد کرسی‌های اختصاص یافته به هر ولایت می‌باشد. اگر در نتیجه این محاسبه به یکی یا چند ولایات کمتر از دوکرسی برسد، به آن ولایات دوکرسی اختصاص داده شود.

کرسی‌هایی که به این طریق اختصاص نمی‌یابند، اختصاص‌شان به اساس بزرگترین عدد اعشاری صورت می‌گیرد.

۳- طرز العمل‌ها وفورمول‌های ریاضی این محاسبات در اجزای ۱و۲ این بند طی یک آیین‌نامه توسط کمیسیون مستقل انتخابات نشر می‌شود.

نامزدان:

ماده بیستم:

۱- نامزدان می‌توانند در هرحوزه انتخاباتی (ولایتی یا ولسوالی) خود را نامزد نمایند.

۲- نامزدان نمی‌توانند به اعمال زیر متوسل گردند.

۱- تعقیب اهدافی که مخالف اساسات دین مقدس اسلام نصوص و ارزش‌های مندرج قانون اساسی باشد.

۲- اعمال زور، تهدید یا تبلیغات با استفاده از قوه.

۳- تحریک حساسیت‌ها و تبعیضات قومی، زبانی، سمتی و مذهبی.

۴ - ایجاد خطر واقعی به حقوق و آزادی‌های فردی یا اخلال عمدی نظم و امنیت همگانی.

۵- داشتن نیروهای مسلح غیررسمی و یا شمولیت در آن.

۶- دریافت وجوه مالی از منابع خارجی.

۷- دریافت وجوه مالی از منابع غیرقانونی داخلی.

(۳) نامزدان باید حق الشمول را پرداخته و تصویر کارت‌های رای دهندگان را مطابق ماده چهل و چهارم این قانون، ارایه نمایند.

(۴) احزاب سیاسی ثبت شده می‌توانند در هر ولایت تا صد درصد کرسی‌های اختصاص داده شده برای آن ولایت، نامزدان خود را معرفی نمایند.

شرایط نامزد شدن:

مادهء بیست و یکم:

۱- کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است برای نامزدان مجلس نمایندگان شرایط مندرج مادهء هشتاد و پنجم قانون اساسی و احکام این قانون را تثبیت کند .

۲- هیچ شخص حق ندارد در بیشتر از یک حوزهء انتخاباتی خود را نامزد کند .

۳- نامزدان احزاب سیاسی که توسط کمیسیون مستقل انتخابات فاقد شرایط تثبیت گردیده‌اند، الی اخیر میعاد نامزدی توسط احزاب مربوط تعویض شده می‌توانند.

تفویض کرسی‌های ولایتی به نامزدان:

ماده بیست و دوم:

۱- به تاسی از حکم بند دوم ماده نوزدهم این قانون، کرسی‌های ولایتی به نامزدان به اساس تعداد آرای حاصله‌شان تفویض می‌شود.

۲- در هر ولایت کرسی‌ها به نامزدانی تفویض می‌شود که بیشترین آراء را به دست آورده‌اند.

۳- به هیچ نامزد بیشتر از یک کرسی اختصاص داده نمی‌شود.

۴- هرگاه نامزدی نتواند کرسی خود را اشغال کند و یا به دلایلی کرسی را در دوره مجلس نمایندگان ترک کند، کرسی وی برای میعاد باقی مانده به نامزد بعدی دارای بیشتری آراء از عین جنس (مرد و یا زن) تعلق می‌گیرد.

اختصاص کرسی‌ها به نامزدان اناث:

مادهء بیست وسوم:

۱- کمیسیون مستقل انتخابات برای تعیین حداقل نامزدان اناث که در هر ولایت باید انتخاب شوند آیین نامه‌ها و فورملی را ترتیب می‌کند که مبتنی بر جمعیت هر ولایت باشد، تامقتضیات ماده هشتاد و سوم قانون اساسی که باید تعداد نامزدان منتخب اناث حداقل در تعدادی از ولایات موجود باشد، تامین شود.

۲- نامزدان اناث که در هر حوزه انتخاباتی بیشترین آراء را کسب نموده‌اند، حسب فورمول بند (۱) این ماده برای‌شان کرسی اختصاص داده می‌شود، با تحقق شرایط سهمیه، کرسی‌های باقی مانده مطابق ماده بیست و دوم این قانون اختصاص داده می‌شود.

۳- در ولایتی که صرف دو کرسی اختصاص یافته یک کرسی برای یک نامزد اناث با بیشترین آراء حاصله تفویض می‌شود، ‌‌‌کرسی باقیمانده به نامزد دارای بیشترین آراء صرف نظر از جنسیت تفویض می‌شود.

قسمت دوم: مجلس سنا

ترکیب مجلس سنا

ماده بیست وچهارم:

تعداد اعضای مجلس سنا سه چند تعداد ولایات کشور می‌باشد، از جمله یک ثلث آن توسط شوراهای ولایات یک ثلث آن توسط شورای ولسوالی‌ها انتخاب، و یک ثلث باقی آن توسط رییس جمهور انتصاب می‌گردند.

انتخابات نمایندگان ولایتی

ماده بیست و پنجم:

۱- شورای ولایتی در مدت پانزده روز بعد از تاسیس، یک تن از اعضای خود را برای مدت چهار سال به مجلس سنا با رای سری انتخاب می‌کند.

۲- انتخابات برای مجلس سنا تحت ریاست رییس شورای ولایتی صورت می‌گیرد، مشروط بر اینکه شخصا نامزد نباشد، هرگاه وی نامزد باشد، معاون وی ریاست را به عهده می‌گیرد. در صورتی که معاون شورا نیز نامزد باشد یک تن از اعضای شورا که از لحاظ سن نسبت به دیگران بزرگتر و نامزد نباشد، مجلس انتخابات را سرپرستی می‌کند.

۳- انتخابات میان اعضای موجود شورا به اساس اکثریت کل آراء صورت می‌گیرد. هرگاه نامزد بیش از نصف آراء را بدست آورده نتواند، انتخابات مجدد بین دو نامزدی صورت می‌گیرد که بیشترین آراء را بدست آورده باشد، در این صورت نامزدی که اکثریت آراء را بدست آورده انتخاب می‌شود.

۴- هرگاه یک عضو انتخابی مجلس سنا قبل از پایان دوره معینه، کرسی خود را ترک کند، در این صورت نماینده جدید مطابق حکم مندرج بند ۳ این ماده از میان اعضای موجود شورای ولایتی برای میعاد باقیمانده انتخاب می‌شود.

انتخابات نمایندگان شوراهای ولسوالی‌ها برای مجلس سنا

ماده بیست و ششم:

۱- کمیسیون مستقل انتخابات در مدت پنج روز بعد از تاسیس شوراهای ولسوالی‌ها فهرست اعضای منتخبه شورای مذکور را به شورای ولایت مربوط ارسال می‌کند. وکلای شوراهای ولسوالی‌های هر ولایت یکی از اعضای خود را برای عضویت در مجلس سنا برای یک دوره سه ساله انتخاب می‌کنند.

۲- رییس شورای ولایتی مسئول احضار اعضای شوراهای ولسوالی‌ها به ولایت بوده تا در مدت پانزده روز بعد از تاسیس شوراهای ولسوالی‌ها انتخابات را به راه اندازد مجلس در محلی برگزار می‌شود که تمام اعضای شوراهای ولسوالی‌ها بتوانند گردهم آیند.

۳- برای مشروعیت انتخابات حداقل دو ثلث اعضای شوراهای ولسوالی‌ها باید در انتخابات اشتراک نمایند.

۴-انتخابات در بین اعضای حاضر شورا به اساس اکثریت قاطع آراء صورت می‌گیرد. هرگاه نامزد بالاتر از پنجاه درصد آراء را بدست آورده نتواند، انتخابات بار دوم بین دو نامزد صورت می‌گیرد که بیشترین آراء را بدست آورده باشد، نامزدی که اکثریت آرا را در این دور بدست آورده انتخاب می‌شود.

۵-هرگاه عضو منتخبه شوراهای ولسوالی‌ها به مجلس سنا قبل از میعاد معینه کرسی خود را ترک کند در آن صورت انتخاب عضو جدید طبق حکم مندرج بند ۴ این ماده از میان اعضای موجوده شوراهای ولسوالی‌ها برای میعاد باقیمانده همان کرسی صورت می‌گیرد.

۶- کمیسیون مستقل انتخابات تأیید می‌کند که افراد انتخاب شده توسط شوراهای ولسوالی‌ها و شورای ولایتی واجد شرایط مندرج ماده هشتاد و پنجم قانون اساسی می‌باشند. هرگاه ثابت شود که نامزد واجد شرایط مندرج ماده هشتاد و پنجم قانون اساسی نمی‌باشد، در آن صورت کمیسیون مستقل انتخابات از شورای ولایتی و یا شورای ولسوالی‌های مربوط تقاضا می‌کند تا یک عضو دیگر را انتخاب نمایند.

انتخاب اشخاص به مجلس سنا

ماده بیست و هفتم:

۱- رییس جمهور در مدت دو هفته بعد از اشغال مقام ریاست جمهوری از سازمان‌های اجتماعی، احزاب سیاسی و همگانی مردم دعوت می‌کند که مطابق حکم مندرج جزء ۳ (هشتاد و چهارم) قانون اساسی اشخاصی را غرض انتصاب به مجلس سنا معرفی نمایند. دوره نامزدی به این منظور تا مدت یک هفته دوام می‌کند.

۲- دفتر ریاست جمهوری بعد از پایان مجدد نامزدی مندرج بند ۱ این ماده در مدتی که از یک هفته تجاوز نکند برگه‌های نامزدی اشخاصی را که انتصاب می‌شوند به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال می‌نمایند.

۳- کمیسیون مستقل انتخابات بعد از وصول برگه‌های نامزدی در مدت یک هفته مشروعیت اشخاص مندرج بند ۲ این ماده را تأیید نموده و به دفتر ریاست جمهوری اطلاع می‌دهد.

۴- رییس جمهور در مدت دو هفته بعد از اعضای دوره نامزدی انتخاب اعضای انتصابی مجلس نمایندگان را مطابق حکم مندرج جز ۳ ماده هشتاد و چهارم قانون اساسی اعلام می‌کند.

فصل هفتم: انتخابات اعضای شورای ولایات و ولسوالی‌ها

قسمت اول: انتخابات اعضای شورا های ولایتی

شوراهای ولایتی:

ماده بیست و هشتم:

هر ولایت دارای یک شورای ولایتی بوده که از طریق انتخابات آزاد، سری، عمومی و مستقیم رای دهندگان ولایت انتخاب می‌شود.

ترکیب:

ماده بیست و نهم:

۱- تعداد اعضای شورای ولایتی برمبنای جمعیت به طریق زیر تعیین می‌شود:

- ولایاتی که کمتر از پنجصد هزار نفر جمعیت دارد (۹) عضو

- ولایاتی که از پنجصد هزار الی یک ملیون نفر جمعیت دارد (۱۵) عضو

- ولایاتی که بیشتر از یک ملیون الی دو ملیون نفر جمعیت دارد (۱۹) عضو

- ولایاتی که بیشتر از دو ملیون الی سه میلیون نفر جمعیت دارد (۲۳) عضو

- ولایاتی که بیشتر از سه میلیون نفر جمعیت دارد (۲۹) عضو

۲- ریاست عمومی سرشماری مرکزی ارقام رسمی جمعیت یا جمعیت برآوردی هر ولایت راحداقل (۹۰) روز قبل از تاریخ انتخابات تهیه و به دسترس کمیسیون مستقل انتخابات قرار می‌دهد .

نامزدان:

ماده سی‌ام:

۱-نامزدانی که می‌خواهند در انتخابات اعضای شورای ولایتی اشتراک نمایند، مکلف‌اند برگه‌های نامزدی را به کمیسیون مستقل انتخابات بسپارند.

۲-احزاب سیاسی که نامزدان خود را برای انتخابات شورای ولایتی معرفی نموده‌اند مکلف‌اند عین نشان و اسم حزب را که در انتخابات مجلس نمایندگان استفاده نموده‌اند، در شورای ولایتی نیز به کار برند.

۳- احزاب سیاسی می‌توانند تا صد درصد تعداد کرسی‌هایی که در یک ولایت اشغال می‌شود نامزد، معرفی نمایند. نامزدان شوراهای ولایات مکلف به پرداخت حق الشمول مندرج بند (۵) ماده چهل و چهارم این قانون می‌باشند.

۴- نامزدان شوراهای ولایات نمی‌توانند به اعمال زیر متوسل گردند:

۱- تعقیب اهدافی که مخالف اساسات دین مقدس اسلام، نصوص و ارزش‌های مندرج قانون اساسی باشد.

۲- اعمال زور، تهدید یا تبلیغات با استفاده از قوه.

۳- تحریک حساسیت و تبعیضات قومی، زبانی، سمتی و مذهبی.

۴- ایجاد خطر واقعی به حقوق و آزادی‌های فردی یا اخلال عمدی نظم و امنیت همگانی.

۵- داشتن نیروهای مسلح غیررسمی و یا شمولیت در آن.

۶- دریافت وجوه مالی از منابع خارجی.

۷- دریافت وجوه مالی از منابع غیرقانونی داخلی.

(۵) نامزدان انتخابات شورای ولایتی باید در ولایتی سکونت داشته باشند که می‌خواهند از آن نمایندگی کنند.

(۶) نامزدان مجلس نمایندگان می‌توانند برای شورای ولایتی مربوط نیز نامزد شوند، ولی نمی‌توانند همزمان عضو مجلس نمایندگان و شورای ولایتی باشند.

اختصاص کرسی‌ها به شورای ولایتی:

ماده سی و یکم:

(۱) کرسی‌ها برای هر شورای ولایتی به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

۱- کمیسیون مستقل انتخابات تعداد کرسی‌ها را برای هر شورای ولایتی به اساس جمعیت تعیین می‌کند.

۲- نامزدانی که اکثریت آراء را به دست آورده‌اند برای شوراهای ولایتی انتخاب می‌شوند.

۳- دو نامزد طبقه اناث در هر شورای ولایتی که اکثریت آراء را به دست آورده‌اند انتخاب می‌شوند. کرسی‌های باقیمانده به نامزدانی که بیشترین آراء را به دست آورده‌اند صرف نظر از جنس‌شان، تفویض می‌شود.

(۲) هرگاه نامزدی نتواند کرسی خود را اشغال کند و یا به دلایلی کرسی را در دوره شورای ولایتی ترک کند، کرسی وی برای میعاد باقیمانده به نامزد بعدی دارای بیشترین آراء از عین جنس (مرد و زن) تعلق می‌گیرد.

قسمت دوم: شوراهای ولسوالی‌ها

شورای ولسوالی:

ماده سی و دوم :

هر ولسوالی دارای یک شورا بوده که از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم توسط رای دهندگان همان ولسوالی انتخاب می‌شود.

ترکیب شورای ولسوالی:

ماده سی و سوم:

(۱) تعداد اعضای شورای ولسوالی به اساس جمعیت همان ولسوالی به طریق زیر تعیین می‌شود:

۱- درصورتی که جمعیت ولسوالی الی بیست هزار نفر باشد، (۵) عضو.

۲- درصورتی که جمعیت ولسوالی بیشتر از بیست هزار الی چهل هزار نفر باشد (۷) عضو.

۳- درصورتی که جمعیت ولسوالی بیشتر از چهل هزار الی شصت هزار نفر باشد (۹) عضو.

۴- درصورتی که جمعیت ولسوالی بیشتر از شصت هزار الی هشتاد هزار نفر باشد (۱۱) عضو.

۵- درصورتی که جمعیت ولسوالی بیشتر از هشتاد هزار الی صد هزار نفر باشد (۱۳) عضو.

۶- درصورتی که جمعیت ولسوالی بیشتر از صد هزار نفر باشد (۱۵) عضو.

(۲) ریاست عمومی سرشماری مرکزی ارقام رسمی جمعیت یا جمعیت برآوردی هر ولسوالی را حداقل (۹۰) روز قبل از تاریخ انتخابات تهیه و به دسترس کمیسیون مستقل انتخابات قرار می‌دهد.

نامزدان :

ماده سی و چهارم:

(۱) احزاب سیاسی و نامزدان مستقلی که در انتخابات اعضای شورای ولسوالی اشتراک می‌نمایند، مکلف‌اند برگه‌های نامزدی‌شان را به کمیسیون مستقل انتخابات بسپارند.

(۲) احزابی که در انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولایتی که نامزدان‌شان را نامزد نموده‌اند، مکلف‌اند در انتخابات شورای ولسوالی از عین نام و عین علامه یا نشان استفاده کنند که درانتخابات شورای ولایتی مجلس نمایندگان استفاده نموده‌اند.

(۳) احزاب سیاسی ثبت شده می‌تواند در هر ولسوالی تا صد درصد کرسی‌های اختصاص داده شده برای آن ولسوالی، نامزدان خود را معرفی نمایند.

(۴) نامزدان انتخابات شورای ولسوالی باید در همان ولسوالی سکونت داشته باشند که می‌خواهند از آن نمایندگی نمایند .

(۵) نامزدان مجلس نمایندگان می‌توانند در انتخابات شورای ولسوالی مربوط‌شان نیز شرکت نمایند. اما نمی‌توانند در عین زمان عضو مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی یا ولایتی باشند.

نامزدی نامزدان برای شوراهای ولسوالی‌ها:

ماده سی و پنجم:

(۱) نامزدان انتخابات شورای ولسوالی می‌توانند به صورت انفرادی و یا یکی از شاملین فهرست حزب سیاسی در انتخابات شرکت کنند.

(۲) نامزدان شوراهای ولسوالی‌ها مکلف به پرداخت حق الشمول مندرج بند (۶) ماده چهل و چهارم این قانون می‌باشند.

(۳) نامزدان نمی‌توانند به اعمال زیر متوسل گردند:

۱- تعقیب اهدافی که مخالف اساسات دین مقدس اسلام، نصوص و ارزش‌های مندرج قانون اساسی باشد.

۲- اعمال زور، تهدید یا تبلیغات با استفاده از قوه.

۳- تحریک حساسیت‌ها و تبعیض‌های قومی، زبانی، سمتی و مذهبی.

۴- ایجاد خطر واقعی به حقوق و آزادی‌های فردی یا اخلال عمدی نظم و امنیت همگانی.

۵- داشتن نیروهای مسلح غیررسمی و یا شمولیت در آن.

۶- دریافت وجوه مالی از منابع خارجی.

۷- دریافت وجوه مالی از منابع غیرقانونی داخلی.

تخصیص کرسی‌ها به شوراهای ولسوالی‌ها:

ماده سی و ششم:

(۱) کرسی‌ها برای شورای هر ولسوالی به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

۱- کمیسیون مستقل انتخابات تعداد کرسی‌ها را برای شورای هر ولسوالی به اساس جمعیت آن تعیین می‌کند.

۲- کمیسیون مستقل انتخابات کرسی‌ها را به نامزدانی که بیشترین آراء را در هر شورای به دست آورده‌اند اختصاص می‌دهد.

(۲) در هر ولسوالی دو نامزد اناث که بیشترین آراء را به دست آورده‌اند، انتخاب می‌گردند. کرسی‌های باقیمانده به نامزدانی که بیشترین اراء را به دست آورده‌اند صرف نظر از جنس‌شان، تفویض می‌شود.

(۳) هرگاه نامزدی نتواند کرسی خود را اشغال کند و یا به دلایلی کرسی را در دوره شورای‌های ولسوالی‌ها ترک کند کرسی وی برای میعاد باقیمانده به نامزد بعدی دارای بیشترین آراء از عین جنس، (مرد و زن) تعلق می‌گیرد.

فصل هشتم: آمادگی برای انتخابات:

تاریخ انتخابات

ماده سی و هفتم:

(۱) کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ انتخابات را بعد از مشوره با دولت و احزاب سیاسی ثبت شده، حداقل (۹۰) روز قبل از تاریخ مورد نظر برای انتخابات اعلان می‌کند.

(۲) کمیسیون مستقل انتخابات تقویم انتخاباتی را که به صورت واضح نشان دهنده تاریخ‌های معین انتخابات باشد تهیه و نشر می‌کند.

فهرست رای دهندگان:

ماده سی و هشتم:

کمیسیون مستقل انتخابات فهرست و یا بخش‌های از فهرست رای دهندگان را که در انتخابات مورد استفاده قرار می‌گیرد، تصدیق و (۱۵) روز قبل از شروع انتخابات، در محلات همگانی که توسط کمیسیون مستقل انتخابات تعیین می‌شود، به منظور بررسی در دسترس همگانی قرار می‌دهد.

مبارزات انتخاباتی:

ماده سی و نهم:

(۱) کمیسیون مستقل انتخابات برای مبارزات انتخاباتی دوره سی روزه را تعیین می‌کند. این دوره (۴۸) ساعت قبل از تاریخ آغاز رای گیری پایان می‌شود.

(۲) کمیسیون مستقل انتخابات لایحه‌ها را جهت تنظیم دوره مبارزات انتخاباتی به نشر می‌رساند. تاسیس مراکز رای دهی، تهیه مواد انتخاباتی و نشر رهنمودها:

ماده چهلم:

(۱) کمیسیون مستقل انتخابات مراکز رای دهی را در سراسر کشور تاسیس و زمینه اشتراک رای دهندگان را در ین مراکز طوری مساعد می‌سازد تا دسترسی به پروسه انتخابات برای رای دهندگان به سهولت میسر باشد.

(۲) کمیسیون مستقل انتخابات صندوق‌های رای گیری، برگه‌ها رای گیری، غرفه‌های رای دهی، مهرها و لوازم ضروری را تنظیم و آماده ساخته و تدابیر دیگری را که در تنظیم رای دهی سهولت بوجود می‌آورد و انتخابات را به طرز موثری رهنمایی می‌کند اتخاذ می‌کند.

برگه‌های رای دهی:

ماده چهل و یکم:

(۱) کمیسیون مستقل انتخابات درمورد برگه‌های رای دهی وظایف زیر را انجام می‌دهد.

۱- تهیه برگه‌های رای دهی.

۲- تدارک برای تخصیص نشان‌ها و یا تصاویر نامزدان.

۳- ترتیب طرز العملی که به اساس آن برگه‌های رای دهی توسط رای دهندگان نشانی می‌شود.

۴- تعیین زبان‌هایی که در برگه‌های رای دهی استعمال می‌شود.

۵- ترتیب آیین‌نامه شمارش برگه‌ها رای دهی.

(۲) مشخص کردن نظم و ترتیب فهرست نامزدان در برگه‌ها رای دهی به اساس قرعه.

صندوق‌های رای دهی:

ماده چهل و دوم:

کمیسیون مستقل انتخابات درمورد صندوق‌های رای دهی وظایف زیر را انجام می‌دهد:

۱- تهیه و تدارک شکل و مواد صندوق‌های رای دهی که بتواند به طور محفوظ بسته شده و مهر شود.

۲- طرز علامت‌گذاری و نشانی شد صندوق‌های رای دهی.

۳- طرز بستن، مهر، محفاظت و باز کردن صندوق‌های رای دهی.

ناظران:

ماده چهل و سوم:

کمیسیون مستقل انتخابات حقوق و وجایب مشاهدین را تصریح کرده طرز العملی را به منظور توزیع اعتبار نامه ناظرین ملی و بین المللی انتخابات، نمایندگان احزاب سیاسی و نامزدان مستقل ترتیب می‌کند.

نامزدی نامزدان:

ماده چهل و چهارم:

(۱) احزاب سیاسی و نامزدانی که در انتخابات شرکت می‌ورزند مکلف‌اند (۷۵) روز قبل از برگزاری انتخابات به صورت کتبی از تصمیم خود به کمیسیون مستقل انتخابات اطلاع دهند. این اطلاعیه حاوی مطالب زیر می‌باشد.

۱- اسم و آدرس نامزد.

۲- تصویر کارت ثبت نام رای دهی نامزد.

۳- تصویر سند ثبت حزب در وزارت عدلیه از جانب نامزدان احزاب سیاسی.

۴- تعهدنامه‌ای که تاریخ، محل تولد و تابعیت نامزد را تصدیق کند.

۵- سند پذیرش نامزدی امضاء شده توسط نامزد.

۶- سمبول یا نشان منتخبه نامزد یا حزب روی ورق رای دهی.

(۲) برگه‌های نامزدی همراه با کناره‌گیری نامه منظور شده حداقل(۷۵) روز قبل از انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده می‌شود.

(۳) حق الشمول برای نامزد ریاست جمهوری مبلغ پنجاه هزار افغانی می‌باشد و این حق الشمول در صورتی اعاده می‌شود که نامزد انتخاب شود و یا حد اقل پانزده درصد آرای قانونی اجرا شده را در دور اول انتخابات بدست آورد.

(۴) حق الشمول برای نامزد مجلس نمایندگان مبلغ پانزده هزار افغانی می‌باشد و این حق الشمول در صورتی اعاده می‌شود که نامزد انتخاب شود و یا حداقل سه درصد آرای قانونی اجرا شده در حوزه مربوط را در انتخابات بدست آورد.

(۵) حق الشمول برای نامزد شورای ولایتی مبلغ پنج هزار افغانی می‌باشد و این حق الشمول در صورتی اعاده می‌شود که نامزد انتخاب شود و یا حداقل سه درصد آرای قانونی اجرا شده درحوزه مربوط را در انتخابات بدست آورد.

(۶) حق الشمول برای نامزد شورای ولسوالی مبلغ سه هزار افغانی می‌باشد و این حق الشمول در صورتی اعاده می‌شود که نامزد انتخاب شود و یا حداقل سه درصد آرای قانونی اجرا شده در حوزه مربوط را در انتخابات بدست آورد.

(۷) نامزدان برای ریاست جمهوری مجلس نمایندگان، شورای ولایتی و شوراهای ولسوالی‌ها علاوه بر حق الشمول با تصویر کارت‌های ثبت نام رای دهندگان زیراً حمایت شود.

۱- نامزد ریاست جمهوری با تصویر ده هزار کارت رای دهندگان به سطح ملی که از اقوام و ولایات مختلف کشور باشد.

۲- نامزد مجلس نمایندگان با تصویر پنجصد کارت رای دهندگان.

۳- نامزد شوراهای ولایتی با تصویر سه صد کارت رای دهندگان.

۴- نامزد شورای‌های ولسوالی‌ها با تصویر دو صد کارت رای دهندگان.

۵- هیچ شخص نمی‌تواند عکس تصویر کارت رای دهی خود را در هر انتخابات در اختیار بیشتر از یک نامزد قرار دهد. تصویر کارت‌های جمع شده نزد کمیسیون مستقل انتخابات سری و محفوظ نگهداری می‌شود.

(۸) کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است شرایط مندرج در قانون اساسی و این قانون را در مورد نامزدان تثبیت کند.

عدم قبولی نامزدان:

ماده چهل و پنجم:

(۱) هرگاه نامزد، واجد شرایط مندرج در قانون اساسی و این قانون برای نامزد شدن نباشد، کمیسیون مستقل انتخابات نامزد یا حزب نامزد کننده را از دلایل عدم قبولی بعد از وصول برگه‌های مکمل نامزدی در مدت (۷) روز مطلع می‌سازد.

(۲) کمیسیون مستقل انتخابات به حزب و یا نامزد مستقل فرصت می‌دهد که در مدت (۷) روز نواقص و خلاها را مرفوع کند.

(۳) کمیسیون مستقل انتخابات بعد از ضرب الاجل (تاریخ نهایی) نامزدی و بررسی برگه‌های نامزدی، اسامی نامزدان واجد شرایط نامزدی را منتشر می‌سازد.

اعتراض بر نامزدان و یا امتناع از آن:

ماده چهل و ششم:

(۱) هرشخص می‌تواند نامزدی کاندید را در صورتی که واجد شرایط قانونی نباشد مورد اعتراض قرار دهد.

(۲) اعتراض مندرج بند (۱) این ماده باید الی تاریخی که توسط کمیسیون مستقل انتخابات تعیین می‌شود به آن کمیسیون سپرده شود.

کمیسیون مستقل انتخابات بعد از بررسی لازم در مورد اعتراض مذکور تصمیم اتخاذ نموده و آنرا به طرفین ابلاغ می‌کند.

(۳) درصورتی که نامزد از پذیرش نامزدی خود امتناع ورزد کمیسیون مستقل انتخابات در زمینه امتناع نامزد تصمیم اتخاذ می‌دارد. برای نامزد و یا حزب سیاسی ثبت شده فرصت داده می‌شود تا قبل از فرا رسیدن ضرب العجل و قبل از اینکه کمسیون فهرست را ترتیب و به نمایش بگذارد. خود را مطابق به شرایط معینه عیار سازد.

فهرست احزاب مستحق در مبارزات انتخاباتی و فهرست نهایی نامزدان:

ماده چهل و هفتم:

(۱) کمیسیون مستقل انتخابات حداقل (۶۰) روز قبل از تاریخ انتخابات، آخرین فهرست نامزدان مستقل مستحق ونامزدان احزاب ثبت شده مستحق را ترتیب و به نمایش بگذارد.

(۲) فهرست‌های مربوط در روز رای دهی در محلات رای دهی نصب می‌شود.

برداشتن مواد تبلیغاتی:

ماده چهل و هشتم:

کمیسیون مستقل انتخابات صلاحیت دارد در روز انتخابات دستور برداشتن مواد تبلیغاتی را که در صد متری مراکز رای دهی به نمایش گذاشته شده باشد صادر کند.

منع حمل سلاح در مراکز رای گیری:

ماده چهل و نهم:

هیچ شخص نمی‌تواند سلاح و یا سایر اشیایی که منحیث سلاح از آن استفاده شده بتواند در فاصله پنجصد متری مراکز رای دهی، حمل کند. حمل سلاح توسط مسولین امنیتی به استیذان وزارت امور داخله از این حکم مستثنی است.

آغاز و پایان رای گیری:

ماده پنجاهم:

(۱) آغاز و پایان رای گیری در مراکز انتخاباتی مطابق تقسیم اوقاتی صورت می‌گیرد که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات ترتیب و تنظیم می‌شود.

(۲) رای گیری مطابق آیین نامه‌ا‌ی که توسط کمیسیون مستقل انتخابات ترتیب و تنظیم می‌شود، صورت می‌گیرد.

(۳) در صورتی که مرکز انتخاباتی به شورش، تشدد، توفان، سیلاب یا سایر حوادث غیر مترقبه معروض شود که جریان رای دهی را ناممکن سازد، رییس مرکز رای گیری می‌تواند امر توقف رای دهی را صادر کند.

(۴) رییس مرکز رای گیری قبل از آنکه پایان کار رای گیری را در وقت تعیین شده مطابق حکم بند (۱) این ماده اعلام کند، آخر صف رای دهندگان را در وقت پایان رای دهی نشانی و به هر رای دهنده که در صف قرار دارد اجازه رای دهی را می‌دهد.

(۵) کمیسیون مستقل انتخابات از تامین شرایط و سهولت‌ها برای رای دهی معیوبین اطمینان حاصل می‌کند.

اعتراض در مورد رای دهی:

ماده پنجاه و یکم:

(۱) قبل از اینکه رای دهنده ورقه رای دهی را بدست بیاورد، نمایندگان نامزدان می‌توانند در قسمت حق را دهی شخص یا رای دادن وی در مراکز رای دهی مربوط اعتراض نمایند.

(۲) مرکز رای گیری در مورد قبول یا رد اعتراض تصمیم اتخاذ نموده در مورد جزیات رد اعتراض یا پذیرش دلایل خود را در روز انتخابات در سند رسمی درج می‌کند.

مهر صندوق‌های رای دهی و سایری مواد توسط رییس مرکز رای گیری:

ماده پنجاه و دوم:

(۱) به مجردی که صندوق انتخابات پر یا رای دهی پایان شود، رییس مرکز رای گیری در حضور نمانیدگان نامزدان و ناظرین انتخابات آن را طبق آیین نامه تجویز شده، مهر نموده و به نمایندگان نامزدان که می‌خواهند عین کار را انجام دهند، اجازه می‌دهد تا شماره مهرها را یادداشت نمایند.

(۳) رییس مرکز رای گیری صندوق‌های رای دهی و بسته‌های برگه‌های رای دهی را با در نظر داشت هدایت کمیسیون مستقل انتخابات به مرکز شمارش آرا تسلیم می‌کند.

محل و زمان شمارش آرا:

ماده پنجاه و سوم:

شمارش آراء در مراکزی که توسط کمیسیون مستقل انتخابات تعیین می‌شود، صورت می‌گیرد.

ارایه و تصدیق نتایج:

ماده پنجاه و چهارم:

کمیسیون مستقل انتخابات مسئول ارایه نتایج انتخابات می‌باشد. نتایج انتخابات در جریده رسمی نشر شود.

پخش و نشر منصفانه و بی‌طرفانه افکار و نظریات:

ماده پنجاه و پنجم:

(۱) به منظور آگاهی همگانی در جریان مبارزات انتخاباتی، رسانه‌های همگانی (تلویزیون، رادیو و اخبار) مرامنامه‌ها، نظریات و اهداف نامزدان را مطابق آیین نامه کمیسیون مستقل انتخابات به طور منصفانه و غیر جانبدارانه پخش و نشر کند.

(۲) نامزدان باید به رسانه‌های همگانی دولتی دسترسی داشته باشند. به منظور آگاهی همگانی، در جریان مبارزات انتخاباتی، رسانه‌های همگانی دولتی مکلف‌اند نظریات، اهداف و مرامنامه نامزدان را با موافقت کمیسیون مستقل انتخابات، به طور منصفانه و بی‌طرفانه پخش و نشر نمایند.

کمیسیون رسانه‌های خبری:

ماده پنجاه و ششم:

کمیسیون مستقل انتخابات کمیسیون رسانه‌های خبری را حداقل (۶۰) روز قبل از تاریخ انتخابات تاسیس می کند. این کمیسیون گزارش‌دهی و نشر منصفانه مبارزات انتخابات را نظارت نموده و در مورد هر تخلف از گزارش‌دهی منصفانه و یا نشر مبارزات انتخاباتی و یا سایر تخلفاتی که به احکام آیین نامه رسانه‌های خبری انتخابات مربوط می‌شود، به کمیسیون مستقل انتخابات مشورت می‌دهد.

کمیسیون مستقل انتخابات با در نظر داشت سفارشات کمیسیون رسانه‌ها، اعتراض همگانی را در ارتباط به رسانه‌های خبری شامل تخطی و تخلفات، انتشار می‌دهد و یا موضوع را به دادستانی مربوط محول می‌سازد.

فصل نهم: بررسی شکایات و تخطی‌های انتخاباتی

شکایات انتخاباتی:

ماده پنجاه و هفتم:

(۱) شکایاتی که در مورد جریان رای دهی در مرکز رای دهی مطرح می‌شود، توسط کمیته تشکیل شده در مرکز رای دهی به اتفاق آراء حل و فصل می‌شود، در صورتی که اتفاق آراء حاصل نشود موضوع به اکثریت دو ثلث آراء حل شود.

(۲) شکایات در مورد شمارش آراء و نتایج انتخابات ریاست جمهوری و شورای ملی زمانی مطرح می‌شود که شمارش آراء صورت گرفته و یا نتایج اعلان گردیده باشد. هرگاه شکایت با اتفاق آرای مسئولین ذیربط حل و فصل نشود، در این صورت شاکی می‌تواند در مدت (۴۸) ساعت بعد از پایان شمارش آراء به دفتر ولایتی انتخابات عارض و دفتر مذکور در مدت (۳) روز بعد از وصول شکایت موضوع را حل و فصل کند. همچنان شاکی می‌تواند در مدت (۴۸) ساعت به کمیسیون مستقل انتخابات شکایت نموده و کمیسیون مذکور موضوع را در مدت (۷) روز بعد از وصول شکایت، حل و فصل کند. تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات نهایی و قابل تعمیل می‌باشد.

تخطی‌های انتخاباتی:

ماده پنجاه و هشتم:

(۱) شخصی که در جریان مبارزات انتخاباتی و یا در انتخابات مرتکب یکی از اعمال زیر شود، طبق احکام قانون مورد تعقیب عدلی قرار می‌گیرد:

۱- تهدید یا تخویف رای دهنده و نامزد یا اخلال در امر انتخابات.

۲- ممانعت از حضور رای دهندگان، نامزدان و یا نمایندگان نامزدان در مراکز رای دهی بدون دلیل موجه.

۳- تقلب یا فریب کاری در رای دهی یا شمارش آراء.

۴- رای دهی یا کارت تقلبی یا کارت شخص دیگر.

۵- تغییر، تبدیل، سرقت و یا محو اسناد انتخاباتی.

۶- جعل کارت‌های رای دهی.

۷- فریب کاری در کارت رای دهی.

۸- استعمال کارت رای دهی جعلی.

۹- مبادرت به رای دهی بیش از یکبار.

۱۰- باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری لوازم و اسباب، و همچنان لاک و مهر صندوق‌های رای دهی، بدون صلاحیت.

۱۱- جلوگیری از اشتراک رای دهندگان یا نامزدان در پروسه انتخابات.

۱۲- استفاده از پولی که از راه‌های غیرقانونی و یا منابع خارجی بدست آمده باشد.

۱۳- استعمال کلمات یا سخنرانی توهین آمیز.

۱۴- تشویق و تحریک سایری اشخاص به ارتکاب یکی از اعمال فوق.

(۲) هرگاه کمیسیون مستقل انتخابات تشخیص دهد که حزب و یا نامزد مستقل، مرتکب تخطی‌های انتخاباتی را رهنمایی یا پشتیبانی نموده، در آن صورت می‌تواند تحریمی را بر آن حزب یا نامزد وضع کند.

(۳) در صورتی که کمیسیون مستقل انتخابات تشخیص دهد که تخطی از احکام این قانون صورت گرفته، صورت تخطی را با دلایل موجه به مراجع ذیربط قانونی و یا دادستانی راجع می‌سازد.

فصل دهم: احکام متفرقه

تعویق یا تعلیق انتخابات:

ماده پنجاه و نهم:

در صورتی که شرایط امنیتی، مالی، تخنیکی و حوادث غیر مترقبه، برگزاری انتخابات را غیرممکن سازد و یا اینکه، مشروعیت پروسه انتخابات را به کلی صدمه رساند، کمیسیون مستقل انتخابات می‌تواند انتخابات را در حوزه مربوطه الی رفع آن حالات به تعویق انداخته یا به حالت تعلیق قرار دهد.

ترتیب لایحه‌ها و آیین نامه‌ها:

ماده شصتم:

(۱) احکام این قانون صرف برای اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شورای ملی، شورای ولایتی و شوراهای ولسوالی‌ها قابل اجرا می‌باشد.

(۲) به منظور اجرای بهتر احکام این قانون کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است تا لایحه‌ها، آیین نامه‌ها و رهنمودهای جداگانه را وضع و نشر کند.

فصل یازدهم: انتخابات در دوره انتقالی

اداره انتخابات:

ماده شصت و یکم:

برای آمادگی، تنظیم، برگزاری و نظارت اولین پروسه انتخابات که نشان دهنده تکمیل دوره انتقالی می‌باشد، دولت انتقالی اسلامی افغانستان از ملل متحد تقاضای معاونیت نموده است که تاسیس دفتر مشترک تنظیم انتخابات یکی از این معاونت‌ها بوده و طبق فرمان شماره ۱۱۰ مورخ ۲۹ دلو ۱۳۸۲ و با سهم‌گیری متخصصین بین‌المللی سازمان ملل متحد صورت گرفته است. کلیه صلاحیت‌هایی که حسب این قانون به کمیسیون مستقل انتخابات تفویض شده، الی پایان دوره انتقالی توسط دفتر مشترک تنظیم انتخابات اعمال می‌شود.

کمیسیون مستقل انتخابات بعد از ایجاد، جایگاه کمیسیون موقت انتخابات را در دفتر مشترک تنظیم انتخابات احراز می‌کند با تکمیل دوره انتقالی کمیسیون مستقل انتخابات همه صلاحیت‌های مندرج این قانون را کسب می‌کند. الی ایجاد کمیسیون مستقل انتخابات حق تصمیم گیری و رای دهی اعضای بین‌المللی دفتر مشترک تنظیم انتخابات حسب فرمان شماره (۱۱۰) محفوظ می‌باشد.

تاریخ انفاذ:

ماده شصت و دوم:

این قانون از تاریخ توشیح، نافذ و در جریده رسمی نشر شود و با انفاذ آن احکام مغایر این قانون ملغی شمرده می‌شود.

تاریخ تصویب: ۱۳ مه ‏۲۰۰۴‏

تاریخ توشیح (تایید و امضا): ۲۷ مه ۲۰۰۴

 

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه