۱: متقاضی می تواند که فورم اخذ تذکره مثنا را از طریق وب‌سایت انترنتی ریاست عمومی ثبت احوال نفوس، شعبۀ پذیرش و یا منابع دیگر به دست بیاورد.

۲: قسمت‌های رنگ‌شدۀ فورم توسط خود متقاضی و یا ولی‌اش خانه‌پری می‌شود.

۳: قسمت‌های سفید فورم توسط وکیل گذر، ملک قریه و یا دو کارمند برحال دولت به عنوان تصدیق‌کننده‌ها، خانه‌پری و مُهر می‌شود.

۴: تصدیق از برحالی وکیل گذر، ملک و کارمندان دولت از جانب مراجع مربوطه، الزامی می‌باشد.

۵: جهت اخذ تذکرۀ مثنا برای کسانی که زیر سن ۱۹ سال هستند، شش قطعه عکس و کسانی که بالاتر از آن هستند؛ ۳ قطعه عکس نیاز است.

۶: عکس اطفال زیر سن هفت سال در فورم نصب نمی‌گردد و حضورشان نیز ضروری نمی‌باشد.

۷: متقاضی تذکره مثنا، فورم را با اسناد لازم (اصل تذکره، کاپی تذکرۀ قبلی و یا معلومات تذکرۀ قبلی (جلد، صفحه و شمارۀ ثبت) و یا در صورت عدم موجودیت کاپی تذکره قبلی، تذکرۀ یکی از اقارب اصولی که با متقاضی یکجا تذکره اخذ کرده باشد با شش قطعه عکس، در صورتی که تذکره مفقود شده باشد؛ ارائۀ پارچه اعلان مفقودی آن توسط متقاضی نیز الزامی می‌باشد) بعد از تصدیق وکیل گذر، ملک قریه ویا دو کارمند برحال دولت با در نظر داشت ولایت خویش مستقیم به دفتر پذیرش مراجعه کرده و در صورتی که اسناد تکمیل باشد؛ به شعبۀ مربوطه راجع می‌شود.

۸: شعبۀ مربوطه به متقاضی تعرفه پرداخت قیمت فورم تذکره را تسلیم می‌کند. بر اساس این تعرفه، متقاضی قیمت تذکره (20 افغانی قیمت دو فورم تذکره) را به شعبۀ عواید پرداخت کرده و یک کاپی رسید را به شعبه مربوطه، تسلیم می‌کند.

۹: متقاضی می‌تواند به وقت و زمانی که در رسیدش مشخص شده است؛ به ادارۀ ثبت احوال نفوس مراجعه کرده و تذکرۀ خود را از شعبۀ مربوطه، تسلیم شود.

آدرس: ریاست عمومی ثبت و احوال نفوس، گذشته از چهارراهی تهیه مسکن، نرسیده به سرای شمالی، پهلوی تانک تیل خیرخواه

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت نمانرم افزار می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه